หน้าหลัก บทเรียนออนไลน์ ประวัติผู้สอน

วิดีทัศน์ท่ารำโนราบทครูสอน
นำแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา
สอนโดยครูณัฐกานต์ ศรีทวี
บันทึกเมื่อ ปี 2549 ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
งานเปิดโลกทางการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง

ประวัติผู้สอน

ชื่อ-สกุล : นางณัฐกานต์ ศรีทวี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (วิทยาลัยครูสงขลา)

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532 โรงเรียนบ้านจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส อาจารย์ 1
2539 โรงเรียนวัดบางขวน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง อาจารย์ 2
2547 โรงเรียนวัดบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ครูชำนาญการ
2554 โรงเรียนวัดบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ครูชำนาญการพิเศษ
2555 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ครูชำนาญการพิเศษ
2555 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ครูชำนาญการพิเศษ

ผลงาน

ปี พ.ศ. ผลงาน
2555 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" จากคุรุสภา
2555 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับรางวัล ครูดีแห่งท้องถิ่นไทย "ยึดหลักคุณธรรม มีจิตเอื้ออาทร" สาขาครูปฏิบัติการสอน
2555 ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน การประชุมสัมมนา "เปิดบ้านนวัตกรรม Educational Innovation Symposium 2012" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2555 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4-ม.6 "งานศิลปกรรมหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62" จังหวัดภูเก็ต
2556 ได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การแสดงผลงานทางวิชาการ ระดับประเทศ "Lab School Symposium 2013" จังหวัดนครศรีธรรมราช
2556 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.3 "งานศิลปกรรมหัตกรรมนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เขต 12 ครั้งที่ 63"
2556 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.1-ม.6 "งานศิลปกรรมหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63" จังหวัดพัทลุง
2556 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 "งานศิลปกรรมหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63" จังหวัดพัทลุง
2557 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันขลุยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-ม.3 "งานศิลปกรรมหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64" จังหวัดพัทลุง
2558 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 "งานศิลปกรรมหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65" จังหวัดสงขลา
2558 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 "งานศิลปกรรมหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ" จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2560 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปกรรมหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67" จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2561 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันขลุยเพียงออ ระดับชั้น ม.4-ม.6 "งานเปิดโลกทางการศึกษา สร้างสรรค์ปัญญาเด็กพัทลุง" จังหวัดพัทลุง
2562 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ครูดีเด่น กลุ่มสาระศิลปะ "งานมัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง ครั้งที 28" จังหวัดพัทลุง